Federacja Funduszy Lokalnych w Polsce - Fundusze Lokalne

pl en

Federacja / Statut

STATUT

związku stowarzyszeń pod nazwą:

Federacja Funduszy Lokalnych w Polsce

z siedzibą w  Nidzicy


Niniejszy statut ustanawia Federację Funduszy Lokalnych w Polsce. Federacja

ta stanowi kontynuację Sieci Funduszy Lokalnych, założone przez pierwsze

polskie fundusze lokalne w 2001 roku. Podstawowym celem Sieci było

wspieranie rozwoju nowej formy organizacji charytatywnych – funduszy

lokalnych. Cel ten będzie kontynuowany przez Federację, a sześcioletni dorobek

Sieci posłuży rozwojowi tej szlachetnej idei.


Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

Federacja Funduszy Lokalnych w Polsce- zwana dalej FFL - posiada osobowość prawną.

§ 2.

Nazwa związku stowarzyszeń oraz symbol są prawnie zastrzeżone.

§ 3.

FFL działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Dla realizacji swoich celów FFL może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 4.

FFL opiera swoją działalność na pracy społecznej przedstawicieli swoich członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników lub zlecać wykonanie niektórych zadań osobom trzecim.

§ 5

FFL może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

§ 6.

FFL może przystępować jako członek zbiorowy do związku stowarzyszeń oraz innych organizacji obywatelskich krajowych, zagranicznych i międzynarodowych, których cele są zbliżone do celów statutowych FFL.

§ 7

FFL działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dziennik Ustaw z 2001 r. nr 79, poz.855 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.


Rozdział II

Cele i sposoby działania FFL

§ 8.

Celem FFL jest  promocja filantropii oraz rozwój funduszy lokalnych w Polsce.

§ 9.

1.       FFL realizuje swoje cele poprzez:

   1.1. Działalność organizacji członkowskich FFL w zakresie:

1.1.1. realizacji programów w zakresie rozwoju lokalnego,

1.1.2. wspierania działań na rzecz poprawy jakości życia społeczności lokalnej, zamieszkującej określony w statucie funduszu obszar geograficzny,

1.1.3. realizacji programów grantowych i stypendialnych,

1.1.4. rozeznawania potrzeb lokalnych,

1.1.5. rozeznawania potrzeb darczyńców;

1.1.6. wspierania organizacji pozarządowych i innych inicjatyw obywatelskich,

1.1.7. działalności edukacyjnej,

1.1.8. integrowania społeczności lokalnych,

1.1.9 tworzenia stabilnego źródła finansowania w postaci kapitału żelaznego

1.2. Merytoryczne i metodyczne wspieranie działalności organizacji członkowskich.

1.3. Reprezentowanie interesów członków wobec innych partnerów społecznych (administracji publicznej, darczyńców, biznesu, mediów).

1.4. Działania w zakresie integracji europejskiej, nawiązywania współpracy i wymianę doświadczeń ze społecznymi partnerami krajowymi i zagranicznymi.

1.5. Promocję działań obywatelskich, a także działań wspomagających wartości demokratyczne.

1.6. Działalność wydawniczą.

1.7. Inne działania zmierzające do realizacji założonego celu.

 2. FFL może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach.
3. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jej członków.


Rozdział III

Członkowie FFL, ich prawa i obowiązki

§ 10.

Członkowie Sieci FL dzielą się na:

1. członków zwyczajnych,

   2. członków wspierających

   3. członków honorowych

§ 11.

1. Członkami zwyczajnymi FFL są organizacje pozarządowe (fundusze lokalne) realizujące cele FFL poprzez prowadzenie  działalności, o której mowa w § 9

 ust.1. oraz spełniające standardy określone przez Walne Zgromadzenie. Jedna osoba

fizyczna może reprezentować w FFL tylko jednego członka.

2. Członkiem wspierającym może być osoba prawna zainteresowana działalnością FFL, która zadeklarowała na jej rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w FFL przez swojego przedstawiciela. Jedna osoba fizyczna może reprezentować w FFL tylko jednego członka.

3. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna lub prawna, także zagraniczna,

która w sposób szczególny zasłużyła się dla FFL, lub która swoim autorytetem może wspomóc FFL w realizacji jej celów.

4.       Członków zwyczajnych, wspierających i honorowych  przyjmuje w drodze uchwały Walne Zgromadzenie Członków, na podstawie pisemnej deklaracji.

§ 12.

1. Członek zwyczajny ma prawo do:

         1.1. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz FFL,

         1.2. zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz FFL,

         1.3. zaskarżania do Walnego Zgromadzenia Członków uchwał Zarządu.

        1.4 korzystania z wszelkiego rodzaju materiałów, urządzeń oraz pomocy FFL na          

              Zasadach określonych przez Zarząd

2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:

         2.1. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz,

         2.2. regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz FFL,

         2.3. czynnego uczestniczenia w pracach FFL

        2.4 dbałości o dobre imię FFL

§ 13.

1. Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada pozostałe prawa określone w § 12 ust.1

2. Członek wspierający ma prawo brać udział - z głosem doradczym - w statutowych władzach FFL.

3. Członek wspierający posiada obowiązki określone w § 12 ust.2

§ 14

1. Członkowie honorowi nie posiadają prawa wyborczego.

§ 15.

1. Członkostwo w FFL ustaje na skutek:

            1.1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do FFL, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie wobec FFL,

         1.2. utraty osobowości prawnej przez członka,

            1.3. skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub realizacją innych zobowiązań, przez okres przekraczający 12 miesięcy,

            1.4. skreślenia z listy członków z powodu rażącego naruszenia statutu lub działania na szkodę FFL.

1.5. wykluczenie na skutek niespełnienia standardów

2. W przypadkach określonym w ust. 1 pkt. 3-4 orzeka Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu podając przyczyny skreślenia.


Rozdział IV

Organy FFL

§ 16.

1. Władzami FFL są:

         1.1. Walne Zgromadzenie Członków,

         1.2. Zarząd,

         1.3. Komisja Rewizyjna.

2. Walne Zgromadzenie może powoływać inne komisje do realizacji zadań statutowych.

§ 17.

1. Kadencja członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej FFL trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Walnego Zgromadzenia Członków.

§ 18.

1.   Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków chyba, że statut stanowi inaczej.

2.   Uchwały Zarządu, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum), chyba, że statut stanowi inaczej.

3.   Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum), chyba, że statut stanowi inaczej.

§ 19.

W przypadku ustąpienia członka władz, skreślenia lub utraty osobowości prawnej przez organizację, której członek zasiada we władzach w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów na nieobsadzone stanowisko

§ 20.

Pierwszy skład władz FFL wybiera zebranie założycielskie w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków.

Walne Zgromadzenie Członków

§ 21.

1.   Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą FFL.

2.   W Walnym Zgromadzenie Członków biorą udział:

      2.1. z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni reprezentowani przez pisemnie wskazanego pełnomocnika organizacji członkowskiej,

      2.2. z głosem doradczym - członkowie wspierający.

3.       Osoba będąca pełnomocnikiem organizacji członkowskiej musi być członkiem władz tej organizacji.

4.       Każdy członek zwyczajny dysponuje jednym głosem.

§ 22.

1.   Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2.   Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje się co najmniej raz w roku.

3.   Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd:

         3.1. z własnej inicjatywy,

         3.2. na wniosek Komisji Rewizyjnej,

         3.3. na wniosek 1/3 członków zwyczajnych FFL.

4. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków, Zarząd powiadamia członków co najmniej na 30 dni przed terminem zebrania.

§ 23.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia w szczególności należy:

1.       uchwalenie statutu i jego zmian,

2.       uchwalanie regulaminów władz,

3.       wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

4.       wydawanie opinii dotyczących kandydatów na Dyrektora Sekretariatu FFL

5.       rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

6.       ustalanie wysokości składek członkowskich,

7.       opracowywanie kierunków i priorytetów działania,

8.       powoływanie zespołów tematycznych w celu lepszej realizacji zadań FFL,

9.       przygotowywanie założeń do stanowisk FFL w kwestiach istotnych dla sektora pozarządowego i FFL,

10.   opracowywanie wspólnych przedsięwzięć pomiędzy członkami FFL, jak również FFL z innymi partnerami,

11.   przyjmowanie budżetu FFL,

12.   udzielanie absolutorium Zarządowi,

13.   przyjmowanie, skreślanie z listy członków FFL,

14.   podejmowanie uchwały o rozwiązaniu FFL i przeznaczeniu jego majątku.

15.   określenie standardów członka zwyczajnego  FFL

Zarząd

§ 24.

1.    Zarząd reprezentuje FFL na zewnątrz i kieruje jej działalnością.

2.    Zarząd składa się z 3 do 5 osób: Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza  i członków wybranych spośród pełnomocników członków zwyczajnych.

3.    Zasady działania Zarządu ustala regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków.

4.    Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na kwartał.

§ 25.

Do zakresu działania Zarządu należy:

1.       realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,

2.       wypracowywanie jednolitego stanowiska FFL w kwestiach istotnych dla sektora pozarządowego i FFL

3.       czynny udział w komisjach tematycznych

4.       opracowywanie budżetu FFL,

5.       przedstawianie wniosków o skreślenie z listy członków FFL,

6.       przygotowywanie regulaminów przewidzianych w statucie,

7.       zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

8.       zawierania umów w imieniu FFL

9.       składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków,

10.   zatrudnianie pracowników, w tym Dyrektora Biura FFL.

§ 26.

1.       Dla realizacji zadań statutowych Zarząd powołuje Biuro FFL.

2.       Biuro podlega Zarządowi.

3.       Pracę Biura reguluje odrębny regulamin zatwierdzony przez Zarząd.

 

Komisja Rewizyjna

§ 27.

1.       Komisja Rewizyjna jest organem FFL powołaną do sprawowania kontroli wewnętrznej nad jej działalnością.

2.       Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.

3.       Komisja wybiera ze swojego grona Przewodniczącego.

§ 28.

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

1.kontrolowanie działalności FFL,

2.występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,

3.prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,

4.zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,

5.składanie na Walnym Zgromadzeniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium władzom FFL,

6.składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

§ 29.

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach FFL.

2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie Członków.

§ 30.

W przypadkach określonych w § 28 pkt. 3 Walne Zgromadzenie Członków winno być zwołane  w terminie  nie dłuższym  niż  30 dni od daty zgłoszenia żądania, a posiedzenie Zarządu nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.

 

Rozdział V

Majątek

§ 31.

Majątek FFL stanowią fundusze pieniężne, ruchomości, nieruchomości oraz prawa majątkowe.

§ 32.

1.       Źródłami powstania majątku są: 

1.1. składki członkowskie,

1.2. darowizny,

1.3. dotacje, w tym z budżetu publicznego dotacje, subwencje, kontrakty, środki z funduszy publicznych, granty, zlecenia usług,

1.4. środki pochodzące z ofiarności prywatnej, spadków i zapisów,

1.5. wpływy z loterii i zbiórek publicznych,

1.6. dywidendy należne z tytułu uczestnictwa w spółkach kapitałowych,

1.7. inne środki finansowe,

2.  Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku.

3.  Fundusze FFL użyte mogą być wyłącznie na realizację celów statutowych

4. FFL prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi

    Przepisami.

§ 33.

1.       Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych FFL wymagane są podpisy Prezesa lub wiceprezesa i członka Zarządu lub innej upoważnionej osoby.

2.       Dla ważności innych pism i dokumentów wymagane są podpisy Prezesa i Dyrektora Biura.

  

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie FFL

§ 34.

1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu FFL     przez Walne Zgromadzenie Członków wymaga większości 2/3 głosów  przy       obecności  połowy członków uprawnionych do głosowania.

2. Majątek rozwiązanej FFL zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia zostanie przekazany na rzecz innej organizacji, której założenia i  cele są najbardziej zbliżone do zadań i celów FFL.

                                                        

Rozdział VII

Przepisy końcowe

§ 35.

W sprawach nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami).


Organizacje wspierające i członkowskie

Federacja Funduszy Lokalnych w Polsce
nr konta: BGŻ 14 2030 0045 1110 0000 0220 9610

ul. T. Kościuszki 65
23-400 Biłgoraj

tel. 84 686 48 77
kom. 505 551 217

e-mail: ffl@ffl.org.pl