Status

The statute of the union of associations and foundations under the name: Federation of Community Foundations in Poland with headquarters in Bystrzyca Kłodzka

  • We inspire and support

  • We educate and advise

  • We create change

These statutes establish the Federation of Community Foundations in Poland.

This federation is a continuation of the Community Foundations Network, established by the first Polish community foundations in 2001. The primary goal of the Network was to support the development of a new form of charity organization – local funds. This goal will be continued by the Federation, and the six-year achievements of the Network will contribute to the development of this noble idea.

§ 1.
Federacja Funduszy Lokalnych w Polsce – zwana dalej FFL – posiada osobowość prawną.

§ 2.
Nazwa związku stowarzyszeń i fundacji oraz symbol są prawnie zastrzeżone.

§ 3.
FFL działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Dla realizacji swoich celów FFL może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 4.
FFL opiera swoją działalność na pracy społecznej przedstawicieli swoich członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników lub zlecać wykonanie niektórych zadań osobom trzecim.

§ 5.
FFL może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

§ 6.
FFL może przystępować jako członek zbiorowy do związku stowarzyszeń oraz innych organizacji obywatelskich krajowych, zagranicznych i międzynarodowych, których cele są zbliżone do celów statutowych FFL.

§ 7.
FFL działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dziennik Ustaw z 2001 r. nr 79, poz.855 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.

§ 8.
Celem FFL jest promocja filantropii oraz rozwój funduszy lokalnych w Polsce.

§ 9.
1. FFL realizuje swoje cele poprzez:
1.1. Działalność organizacji członkowskich FFL w zakresie:
1.1.1. realizacji programów w zakresie rozwoju lokalnego,
1.1.2. wspierania działań na rzecz poprawy jakości życia społeczności lokalnej, zamieszkującej określony w statucie funduszu obszar geograficzny,
1.1.3. realizacji programów grantowych i stypendialnych,
1.1.4. rozeznawania potrzeb lokalnych,
1.1.5. rozeznawania potrzeb darczyńców,
1.1.6. wspierania organizacji pozarządowych i innych inicjatyw obywatelskich,
1.1.7. działalności edukacyjnej,
1.1.8. integrowania społeczności lokalnych,
1.1.9. tworzenia stabilnego źródła finansowania w postaci kapitału żelaznego.
1.2. Merytoryczne i metodyczne wspieranie działalności organizacji członkowskich.
1.3. Reprezentowanie interesów członków wobec innych partnerów społecznych (administracji publicznej, darczyńców, biznesu, mediów).
1.4. Działania w zakresie integracji europejskiej, nawiązywania współpracy i wymianę doświadczeń ze społecznymi partnerami krajowymi i zagranicznymi.
1.5. Promocję działań obywatelskich, a także działań wspomagających wartości demokratyczne.
1.6. Działalność wydawniczą.
1.7. Inne działania zmierzające do realizacji założonego celu.

2. FFL może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach.

3. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jej członków.

§ 10.

Członkowie Sieci FL dzielą się na:
1. członków zwyczajnych,
2. członków wspierających,
3. członków honorowych.

§ 11.

1. Członkami zwyczajnymi FFL są organizacje pozarządowe (fundusze lokalne) realizujące cele FFL
poprzez prowadzenie działalności, o której mowa w § 9 ust.1. oraz spełniające standardy
określone przez Walne Zgromadzenie. Jedna osoba fizyczna może reprezentować w FFL tylko
jednego członka.
2. Członkiem wspierającym może być osoba prawna zainteresowana działalnością FFL, która
zadeklarowała na jej rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w FFL przez
swojego przedstawiciela. Jedna osoba fizyczna może reprezentować w FFL tylko jednego członka.
3. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna lub prawna, także zagraniczna, która w sposób
szczególny zasłużyła się dla FFL, lub która swoim autorytetem może wspomóc FFL w realizacji jej
celów.
4. Członków zwyczajnych, wspierających i honorowych przyjmuje w drodze uchwały Walne
Zgromadzenie Członków, na podstawie pisemnej deklaracji.
§ 12.

1. Członek zwyczajny ma prawo do:
1.1. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz FFL,
1.2. zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz FFL,
1.3. zaskarżania do Walnego Zgromadzenia Członków uchwał Zarządu,
1.4 korzystania z wszelkiego rodzaju materiałów, urządzeń oraz pomocy FFL na Zasadach
określonych przez Zarząd.
2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
2.1. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz,
2.2. regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz FFL,
2.3. czynnego uczestniczenia w pracach FFL,
2.4. dbałości o dobre imię FFL.

§ 13.

1. Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada pozostałe
prawa określone w § 12 ust.1
2. Członek wspierający ma prawo brać udział – z głosem doradczym – w statutowych władzach FFL.
3. Członek wspierający posiada obowiązki określone w § 12 ust.2

§ 14
1. Członkowie honorowi nie posiadają prawa wyborczego.
§ 15.

1. Członkostwo w FFL ustaje na skutek:
1.1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do FFL, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po
uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie wobec FFL,
1.2. utraty osobowości prawnej przez członka,
1.3. skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek
członkowskich lub realizacją innych zobowiązań, przez okres przekraczający 12 miesięcy,
1.4. skreślenia z listy członków z powodu rażącego naruszenia statutu lub działania na szkodę FFL,
1.5. wykluczenie na skutek niespełnienia standardów.
2. W przypadkach określonym w ust. 1 pkt. 3-4 orzeka Walne Zgromadzenie Członków na wniosek
Zarządu podając przyczyny skreślenia.

§ 16.

1. Władzami FFL są:
1.1. Walne Zgromadzenie Członków,
1.2. Zarząd,
1.3. Komisja Rewizyjna.
2. Walne Zgromadzenie może powoływać inne komisje do realizacji zadań statutowych.

§ 17.

1. Kadencja członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej FFL trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w
głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków
Walnego Zgromadzenia Członków.

§ 18.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością
głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków.
2. Uchwały Zarządu, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy
obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum)
3. Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów,
przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum)

§ 19.

W przypadku ustąpienia członka władz, skreślenia lub utraty osobowości prawnej przez organizację,
której członek zasiada we władzach w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez
przeprowadzenie wyborów na nieobsadzone stanowisko.
§ 20.

Pierwszy skład władz FFL wybiera zebranie założycielskie w głosowaniu tajnym, zwykłą większością
głosów, w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków.

§ 21.
1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą FFL.
2. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
2.1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni reprezentowani przez pisemnie wskazanego
pełnomocnika organizacji członkowskiej,
2.2. z głosem doradczym – członkowie wspierający.
3. Osoba będąca pełnomocnikiem organizacji członkowskiej musi być członkiem władz tej organizacji.
4. Każdy członek zwyczajny dysponuje jednym głosem.
§ 22.

1. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje się co najmniej raz w roku.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje w szczególnie uzasadnionych przypadkach
Zarząd:

3.1. z własnej inicjatywy,
3.2. na wniosek Komisji Rewizyjnej,
3.3. na wniosek 1/3 członków zwyczajnych FFL.
4. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków, Zarząd powiadamia
członków co najmniej na 30 dni przed terminem zebrania.
§ 23.
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia w szczególności należy:
1. uchwalenie statutu i jego zmian,
2. uchwalanie regulaminów władz,
3. wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
4. wydawanie opinii dotyczących kandydatów na Dyrektora Sekretariatu FFL,
5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
6. ustalanie wysokości składek członkowskich,
7. opracowywanie kierunków i priorytetów działania,
8. powoływanie zespołów tematycznych w celu lepszej realizacji zadań FFL,
9. przygotowywanie założeń do stanowisk FFL w kwestiach istotnych dla sektora pozarządowego i
FFL,
10. opracowywanie wspólnych przedsięwzięć pomiędzy członkami FFL, jak również FFL z innymi
partnerami,
11. przyjmowanie budżetu FFL,
12. udzielanie absolutorium Zarządowi,
13. przyjmowanie, skreślanie z listy członków FFL,
14. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu FFL i przeznaczeniu jego majątku,
15. określenie standardów członka zwyczajnego FFL.
Zarząd

§ 24.

1. Zarząd reprezentuje FFL na zewnątrz i kieruje jej działalnością.
2. Zarząd składa się z 3 do 5 osób: Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i członków wybranych spośród
pełnomocników członków zwyczajnych.
3. Zasady działania Zarządu ustala regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na kwartał.
§ 25.

Do zakresu działania Zarządu należy:
1. realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
2. wypracowywanie jednolitego stanowiska FFL w kwestiach istotnych dla sektora pozarządowego i
FFL,
3. czynny udział w komisjach tematycznych,
4. opracowywanie budżetu FFL,
5. przedstawianie wniosków o skreślenie z listy członków FFL,
6. przygotowywanie regulaminów przewidzianych w statucie,
7. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
8. zawierania umów w imieniu FFL,
9. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków,
10. zatrudnianie pracowników, w tym Dyrektora Biura FFL.
§ 26.
1. Dla realizacji zadań statutowych Zarząd powołuje Biuro FFL.
2. Biuro podlega Zarządowi.
3. Pracę Biura reguluje odrębny regulamin zatwierdzony przez Zarząd.
Komisja Rewizyjna

§ 27.

1. Komisja Rewizyjna jest organem FFL powołaną do sprawowania kontroli wewnętrznej nad jej
działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.
3. Komisja wybiera ze swojego grona Przewodniczącego.
§ 28.
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1. kontrolowanie działalności FFL,
2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
3. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków w razie stwierdzenia
niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania
zwołania posiedzenia Zarządu,
4. zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie
ustalonym statutem,
5. składanie na Walnym Zgromadzeniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia)
absolutorium władzom FFL,
6. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

§ 29.

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach FFL.
2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie
Członków.

§ 30.

W przypadkach określonych w § 28 pkt. 3 Walne Zgromadzenie Członków winno być zwołane w
terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a posiedzenie Zarządu nie później niż w
terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.

§ 31.

Majątek FFL stanowią fundusze pieniężne, ruchomości, nieruchomości oraz prawa majątkowe.

§ 32.

1. Źródłami powstania majątku są:
1.1. składki członkowskie,
1.2. darowizny,
1.3. dotacje, w tym z budżetu publicznego dotacje, subwencje, kontrakty, środki z funduszy
publicznych, granty, zlecenia usług,
1.4. środki pochodzące z ofiarności prywatnej, spadków i zapisów,
1.5. wpływy z loterii i zbiórek publicznych,
1.6. dywidendy należne z tytułu uczestnictwa w spółkach kapitałowych,
1.7. inne środki finansowe,
2. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku.
3. Fundusze FFL użyte mogą być wyłącznie na realizację celów statutowych.
4. FFL prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 33.

1. Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw
i obowiązków majątkowych FFL wymagane są podpisy Prezesa lub wiceprezesa i członka Zarządu
lub innej upoważnionej osoby.
2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagane są podpisy Prezesa i Dyrektora Biura.

§ 34.

1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu FFL przez Walne
Zgromadzenie Członków wymaga większości 2/3 głosów przy obecności połowy członków
uprawnionych do głosowania.
2. Majątek rozwiązanej FFL zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia zostanie przekazany na rzecz
innej organizacji, której założenia i cele są najbardziej zbliżone do zadań i celów FFL.

§ 35.

W sprawach nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7
kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami).

We offer many different ways of cooperation both for community foundations, business partners and the academic community.

FFL in Poland

The Federation of Community Foundations in Poland is an association that brings together Community Foundations.

Contact

ul. Wojska Polskiego 18, 57-500 Bystrzyca Kłodzka

Support

Help us – together, we will create a strong and valuable organization.