Standardy

Funduszy Lokalnych i Organizacji Członkowskich zrzeszonych w Federacji Funduszy Lokalnych w Polsce

 • Jakość

 • Spójność

 • Wiarygodność

STANDARDY FUNDUSZY LOKALNYCH / ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH ZRZESZONYCH W FEDERACJI FUNDUSZY LOKALNYCH W POLSCE

Celem opracowanych standardów funduszy lokalnych/organizacji członkowskich jest określenie reguł i zasad działania organizacji zrzeszonych w Federacji Funduszy Lokalnych w Polsce. Standardy te mają usprawnić funkcjonowanie Federacji i służyć zapewnieniu jakości i przejrzystości podejmowanych przez nią działań. Mają być drogowskazem, wyznaczać kierunki rozwoju w długofalowej perspektywie i gwarantować spójność i wiarygodności w oczach partnerów, darczyńców i odbiorców działań. 

Niniejsze standardy powstały w efekcie analiz, ewaluacji dokumentów, dobrych praktyk zaczerpniętych od polskich i zagranicznych organizacji, badań ankietowych i spotkań warsztatowych przeprowadzonych wśród członków FFL. Zebrane informacje pozwoliły na określenie najbardziej pożądanych cech charakteryzujących organizacje członkowskie Federacji. Określone standardy identyfikują obecnych członków Federacji Funduszy Lokalnych w Polsce.

Organizacje chcące dołączyć do FFL, niespełniające wszystkich zapisanych standardów, powinny je wdrożyć w okresie do 1 roku. 

Używane skróty:

 1. FFL – Federacja Funduszy Lokalnych w Polsce
 2. FL – fundusz lokalny
 3. OC – organizacja członkowska

Federacja Funduszy Lokalnych w Polsce:

1. działa w oparciu o dialog i poczucie wspólnoty, dlatego tworzy otwartą przestrzeń, w której członkowie wzajemnie się szanują, wspierają i uczą od siebie nawzajem,
2. buduje i tworzy partnerstwa społeczne i biznesowe bazując na wspólnych celach, wizji, wartościach i podstawach do pozytywnych zmian zachodzących w społecznościach lokalnych,
3. poprzez kolektywne podejście (collective impact) i aktywne zaangażowanie członków i partnerów tworzy skuteczny system wsparcia dla nowych i efektywnych sposobów rozwiązywania problemów społecznych,
4. współpracuje i mądrze wykorzystuje potencjał i zasoby każdej organizacji członkowskiej, koordynuje wspólne wysiłki wzmacniające skuteczność podejmowanych decyzji dotyczących realizowanych działań i maksymalizacji efektów końcowych,
5. realizuje działania oparte na celach zrównoważonego rozwoju w wymiarze gospodarczym, ekonomicznym i społecznym uwzględniając potrzeby przyszłych pokoleń.

Fundusz Lokalny/organizacja członkowska:

1. jest niezależną, apolityczną, nie nastawioną na zysk organizacją filantropijną działającą co najmniej 3 lata,
2. realizuje i wspiera działania na rzecz poprawy jakości życia społeczności lokalnej, zamieszkującej określony w statucie organizacji obszar geograficzny,
3. rozpoznaje problemy i potrzeby lokalnej społeczności i realizuje działania zmierzające do rozwiązywania tych problemów,
4. realizuje działania na rzecz dobra wspólnego wznosząc go ponad partykularne interesy i cele,
5. kieruje się zasadami bezstronności, otwartości, różnorodności kierunków działania oraz publicznej odpowiedzialności,
6. współpracuje co najmniej z 3 partnerami, m. in.: samorządem lokalnym, instytucjami publicznymi, biznesem, innymi organizacjami pozarządowymi, działaczami lokalnymi, mediami, a także doradcami i ekspertami,
7. promuje filantropię lokalną i wspiera proces budowania społeczeństwa obywatelskiego,
8. dba o przejrzystość i jawność swoich działań, w tym celu udostępnia sprawozdania z działalności zawierające informacje organizacyjne i finansowe.

Fundusz Lokalny/organizacja członkowska:

 1. działa w formie prawnej: fundacji, stowarzyszenia lub spółki non-profit, 
 2. działa zgodnie ze swoim statutem, właściwymi ustawami o organizacjach, ustawą o działalności pożytku publicznego oraz innymi aktami prawa polskiego i europejskiego,
 3. ma jasno określoną misję, geograficzny obszar funkcjonowania i cele działania,
 4. kierowany/a jest przez władze składające się z osób zamieszkujących obszar geograficzny obsługiwany przez FL/OC,
 5. posiada właściwe procedury i regulaminy dla swojej działalności,
 6. zatrudnia pracowników lub korzysta z udokumentowanej pracy wolontariuszy dla sprawnej obsługi darczyńców i skutecznej realizacji zadań statutowych,
 7. posiada wyodrębniony lokal/biuro swojej siedziby,
 8. posiada telefon kontaktowy, e-mail, własną stronę internetową i profile w mediach społecznościowych,
 9. posiada własną identyfikacje wizualną, w tym logotyp zamieszczany we wszystkich materiałach promocyjnych.

Fundusz lokalny/organizacja członkowska:
1. posiada co najmniej
3 różne źródła finansowania. Mogą to być środki z n/w źródeł: dotacje,
granty, darowizny, spadki, zapisy, dochody ze zbiórek publicznych i akcji crowdfundingowych,
dochody z majątku ruchomego i nieruchomości, zyski z inwestycji finansowych, odpisy 1%
podatku dochodowego od osób fizycznych, dochody z działalności gospodarczej, dochody z
odpłatnej działalności pożytku publicznego.
2. powinien/a posiadać lub dążyć do utworzenia kapitału żelaznego rozumianego jako wpływy
finansowe połączone w jedną pulę inwestowaną celem przyniesienia dochodów. Stanowią one
wydzielone i zabezpieczone uchwałą nienaruszalne środki finansowe i powiększane w miarę
możliwości finansowych organizacji. Dochód przeznaczany jest na reinwestycję lub pokrycie
kosztów administracyjnych i statutowych,
3. przeznacza dochody na działalność statutową oraz budowanie kapitału żelaznego,
4. może tworzyć i obsługiwać wiele różnorodnych, niezależnych od siebie funduszy składowych np.
fundusz: celowy, imienny, dziedzinowy, wieczysty,
5. ma wypracowane metody współpracy z darczyńcami i zachęca ich do udziału w funduszach
składowych i permanentnych, długotrwale wpływając na rozwiązywanie lokalnych problemów
społecznych,
6. Powinien dążyć do budowania stabilności finansowej w perspektywie długofalowej.

Fundusz lokalny / organizacja członkowska:
1. wspiera inne organizacje, instytucje, grupy obywatelskie, inicjatywy poprzez programy
grantowe lub stypendialne,
2. realizuje swoje cele statutowe poprzez opracowywanie własnych projektów i programów,
3. posiada doświadczenie w realizacji zadań zleconych dofinansowanych ze środków publicznych
lub projektów grantowych dofinansowanych przez zewnętrzne organizacje,
4. podaje do wiadomości publicznej, w tym w mediach społecznościowych, informacje o
realizowanych działaniach, odpowiednich regulaminach oraz sprawozdaniach z działalności.
5. wspiera samoorganizację i angażuje obywateli w działania społeczne zarówno na etapie
planowania, realizowania jak i pozyskiwania środków finansowych,
6. nie ogranicza się do wspierania jednostkowej sprawy lub interesów danej grupy. Oferuje
wsparcie szerokiemu spektrum inicjatyw skierowanych do różnych grup społecznych z
uwzględnieniem także tych mniejszościowych,
7. zachęca obecnych i potencjalnych darczyńców do wspierania działań dobroczynnych w formie
finansowej, rzeczowej i/lub wolontarystycznej w celu promowania idei filantropii lokalnej,
poprawy jakości życia i rozwiązywaniu problemów społecznych,
8. pomaga darczyńcom formułować i osiągać ich filantropijne cele, dopasowując ich
zainteresowania do potrzeb społecznych,
9. chroni informacje dotyczące darczyńców, beneficjentów działań oraz osób zaangażowanych
w działalność organizacji, stosując obowiązujące przepisy prawa, w tym o ochronie danych
osobowych,
10. szybko reaguje na katastrofy i kryzysowe sytuacje w celu udzielenia długofalowego wsparcia
poszkodowanym oraz osobom i instytucjom udzielającym pomocy.

1. FFL zrzesza i reprezentuje polskie fundusze lokalne/organizacje członkowskie,
2. FL/OC współpracują ze sobą w celu wymiany informacji, doświadczeń i dobrych praktyk.
Współpraca ta dotyczy funkcjonowania, realizacji wspólnych programów, wymiany
międzynarodowej, organizowania szkoleń i podejmowania działań służących budowaniu
społeczeństwa obywatelskiego,
3. w celach promocyjnych FL/OC przekazują istotne wiadomości, zdjęcia, artykuły i inne informacje
o swojej działalności do dyspozycji Federacji,
4. FL/OC odpowiadają w wymaganym terminie na prośby i inicjatywy Federacji oraz innych FL/OC,
5. do FFL mogą zostać przyjęte organizacje, które zadeklarują spełnienie w/w standardów do roku.
Weryfikacji standardów dokonuje Zarząd FFL,
6. decyzję o przyjęciu organizacji do FFL lub usunięciu z FFL podejmuje ostatecznie Walne Zebranie
Federacji Funduszy Lokalnych w Polsce.

Oferujemy wiele różnych sposobów współpracy zarówno dla funduszy lokalnych, partnerów biznesowych i środowiska akademickiego

FFL w Polsce

Federacja Funduszy Lokalnych w Polsce jest stowarzyszeniem skupiającym Fundusze Lokalne.

Kontakt

ul. Wojska Polskiego 18, 57-500 Bystrzyca Kłodzka

Wsparcie

Pomagajcie nam – razem stworzymy dobrą i pożyteczną organizację.