Statut

związku stowarzyszeń i fundacji pod nazwą: Federacja Funduszy Lokalnych w Polsce z siedzibą w Bystrzycy Kłodzkiej

  • Inspirujemy i wspieramy

  • Szkolimy i doradzamy

  • Kreujemy zmianę

Niniejszy statut ustanawia Federację Funduszy Lokalnych w Polsce.

Federacja ta stanowi kontynuację Sieci Funduszy Lokalnych, założone przez pierwsze polskie fundusze lokalne w 2001 roku. Podstawowym celem Sieci było wspieranie rozwoju nowej formy organizacji charytatywnych – funduszy lokalnych. Cel ten będzie kontynuowany przez Federację, a sześcioletni dorobek Sieci posłuży rozwojowi tej szlachetnej idei.

§ 1.
Federacja Funduszy Lokalnych w Polsce – zwana dalej FFL – posiada osobowość prawną.

§ 2.
Nazwa związku stowarzyszeń i fundacji oraz symbol są prawnie zastrzeżone.

§ 3.
FFL działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Dla realizacji swoich celów FFL może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 4.
FFL opiera swoją działalność na pracy społecznej przedstawicieli swoich członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników lub zlecać wykonanie niektórych zadań osobom trzecim.

§ 5.
FFL może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

§ 6.
FFL może przystępować jako członek zbiorowy do związku stowarzyszeń oraz innych organizacji obywatelskich krajowych, zagranicznych i międzynarodowych, których cele są zbliżone do celów statutowych FFL.

§ 7.
FFL działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dziennik Ustaw z 2001 r. nr 79, poz.855 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.

§ 8.
Celem FFL jest promocja filantropii oraz rozwój funduszy lokalnych w Polsce.

§ 9.
1. FFL realizuje swoje cele poprzez:
1.1. Działalność organizacji członkowskich FFL w zakresie:
1.1.1. realizacji programów w zakresie rozwoju lokalnego,
1.1.2. wspierania działań na rzecz poprawy jakości życia społeczności lokalnej, zamieszkującej określony w statucie funduszu obszar geograficzny,
1.1.3. realizacji programów grantowych i stypendialnych,
1.1.4. rozeznawania potrzeb lokalnych,
1.1.5. rozeznawania potrzeb darczyńców,
1.1.6. wspierania organizacji pozarządowych i innych inicjatyw obywatelskich,
1.1.7. działalności edukacyjnej,
1.1.8. integrowania społeczności lokalnych,
1.1.9. tworzenia stabilnego źródła finansowania w postaci kapitału żelaznego.
1.2. Merytoryczne i metodyczne wspieranie działalności organizacji członkowskich.
1.3. Reprezentowanie interesów członków wobec innych partnerów społecznych (administracji publicznej, darczyńców, biznesu, mediów).
1.4. Działania w zakresie integracji europejskiej, nawiązywania współpracy i wymianę doświadczeń ze społecznymi partnerami krajowymi i zagranicznymi.
1.5. Promocję działań obywatelskich, a także działań wspomagających wartości demokratyczne.
1.6. Działalność wydawniczą.
1.7. Inne działania zmierzające do realizacji założonego celu.

2. FFL może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach.

3. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jej członków.

§ 10.

Członkowie Sieci FL dzielą się na:
1. członków zwyczajnych,
2. członków wspierających,
3. członków honorowych.

§ 11.

1. Członkami zwyczajnymi FFL są organizacje pozarządowe (fundusze lokalne) realizujące cele FFL
poprzez prowadzenie działalności, o której mowa w § 9 ust.1. oraz spełniające standardy
określone przez Walne Zgromadzenie. Jedna osoba fizyczna może reprezentować w FFL tylko
jednego członka.
2. Członkiem wspierającym może być osoba prawna zainteresowana działalnością FFL, która
zadeklarowała na jej rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w FFL przez
swojego przedstawiciela. Jedna osoba fizyczna może reprezentować w FFL tylko jednego członka.
3. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna lub prawna, także zagraniczna, która w sposób
szczególny zasłużyła się dla FFL, lub która swoim autorytetem może wspomóc FFL w realizacji jej
celów.
4. Członków zwyczajnych, wspierających i honorowych przyjmuje w drodze uchwały Walne
Zgromadzenie Członków, na podstawie pisemnej deklaracji.
§ 12.

1. Członek zwyczajny ma prawo do:
1.1. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz FFL,
1.2. zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz FFL,
1.3. zaskarżania do Walnego Zgromadzenia Członków uchwał Zarządu,
1.4 korzystania z wszelkiego rodzaju materiałów, urządzeń oraz pomocy FFL na Zasadach
określonych przez Zarząd.
2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
2.1. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz,
2.2. regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz FFL,
2.3. czynnego uczestniczenia w pracach FFL,
2.4. dbałości o dobre imię FFL.

§ 13.

1. Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada pozostałe
prawa określone w § 12 ust.1
2. Członek wspierający ma prawo brać udział – z głosem doradczym – w statutowych władzach FFL.
3. Członek wspierający posiada obowiązki określone w § 12 ust.2

§ 14
1. Członkowie honorowi nie posiadają prawa wyborczego.
§ 15.

1. Członkostwo w FFL ustaje na skutek:
1.1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do FFL, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po
uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie wobec FFL,
1.2. utraty osobowości prawnej przez członka,
1.3. skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek
członkowskich lub realizacją innych zobowiązań, przez okres przekraczający 12 miesięcy,
1.4. skreślenia z listy członków z powodu rażącego naruszenia statutu lub działania na szkodę FFL,
1.5. wykluczenie na skutek niespełnienia standardów.
2. W przypadkach określonym w ust. 1 pkt. 3-4 orzeka Walne Zgromadzenie Członków na wniosek
Zarządu podając przyczyny skreślenia.

§ 16.

1. Władzami FFL są:
1.1. Walne Zgromadzenie Członków,
1.2. Zarząd,
1.3. Komisja Rewizyjna.
2. Walne Zgromadzenie może powoływać inne komisje do realizacji zadań statutowych.

§ 17.

1. Kadencja członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej FFL trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w
głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków
Walnego Zgromadzenia Członków.

§ 18.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością
głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków.
2. Uchwały Zarządu, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy
obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum)
3. Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów,
przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum)

§ 19.

W przypadku ustąpienia członka władz, skreślenia lub utraty osobowości prawnej przez organizację,
której członek zasiada we władzach w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez
przeprowadzenie wyborów na nieobsadzone stanowisko.
§ 20.

Pierwszy skład władz FFL wybiera zebranie założycielskie w głosowaniu tajnym, zwykłą większością
głosów, w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków.

§ 21.
1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą FFL.
2. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
2.1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni reprezentowani przez pisemnie wskazanego
pełnomocnika organizacji członkowskiej,
2.2. z głosem doradczym – członkowie wspierający.
3. Osoba będąca pełnomocnikiem organizacji członkowskiej musi być członkiem władz tej organizacji.
4. Każdy członek zwyczajny dysponuje jednym głosem.
§ 22.

1. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje się co najmniej raz w roku.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje w szczególnie uzasadnionych przypadkach
Zarząd:

3.1. z własnej inicjatywy,
3.2. na wniosek Komisji Rewizyjnej,
3.3. na wniosek 1/3 członków zwyczajnych FFL.
4. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków, Zarząd powiadamia
członków co najmniej na 30 dni przed terminem zebrania.
§ 23.
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia w szczególności należy:
1. uchwalenie statutu i jego zmian,
2. uchwalanie regulaminów władz,
3. wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
4. wydawanie opinii dotyczących kandydatów na Dyrektora Sekretariatu FFL,
5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
6. ustalanie wysokości składek członkowskich,
7. opracowywanie kierunków i priorytetów działania,
8. powoływanie zespołów tematycznych w celu lepszej realizacji zadań FFL,
9. przygotowywanie założeń do stanowisk FFL w kwestiach istotnych dla sektora pozarządowego i
FFL,
10. opracowywanie wspólnych przedsięwzięć pomiędzy członkami FFL, jak również FFL z innymi
partnerami,
11. przyjmowanie budżetu FFL,
12. udzielanie absolutorium Zarządowi,
13. przyjmowanie, skreślanie z listy członków FFL,
14. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu FFL i przeznaczeniu jego majątku,
15. określenie standardów członka zwyczajnego FFL.
Zarząd

§ 24.

1. Zarząd reprezentuje FFL na zewnątrz i kieruje jej działalnością.
2. Zarząd składa się z 3 do 5 osób: Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i członków wybranych spośród
pełnomocników członków zwyczajnych.
3. Zasady działania Zarządu ustala regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na kwartał.
§ 25.

Do zakresu działania Zarządu należy:
1. realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
2. wypracowywanie jednolitego stanowiska FFL w kwestiach istotnych dla sektora pozarządowego i
FFL,
3. czynny udział w komisjach tematycznych,
4. opracowywanie budżetu FFL,
5. przedstawianie wniosków o skreślenie z listy członków FFL,
6. przygotowywanie regulaminów przewidzianych w statucie,
7. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
8. zawierania umów w imieniu FFL,
9. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków,
10. zatrudnianie pracowników, w tym Dyrektora Biura FFL.
§ 26.
1. Dla realizacji zadań statutowych Zarząd powołuje Biuro FFL.
2. Biuro podlega Zarządowi.
3. Pracę Biura reguluje odrębny regulamin zatwierdzony przez Zarząd.
Komisja Rewizyjna

§ 27.

1. Komisja Rewizyjna jest organem FFL powołaną do sprawowania kontroli wewnętrznej nad jej
działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.
3. Komisja wybiera ze swojego grona Przewodniczącego.
§ 28.
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1. kontrolowanie działalności FFL,
2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
3. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków w razie stwierdzenia
niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania
zwołania posiedzenia Zarządu,
4. zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie
ustalonym statutem,
5. składanie na Walnym Zgromadzeniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia)
absolutorium władzom FFL,
6. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

§ 29.

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach FFL.
2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie
Członków.

§ 30.

W przypadkach określonych w § 28 pkt. 3 Walne Zgromadzenie Członków winno być zwołane w
terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a posiedzenie Zarządu nie później niż w
terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.

§ 31.

Majątek FFL stanowią fundusze pieniężne, ruchomości, nieruchomości oraz prawa majątkowe.

§ 32.

1. Źródłami powstania majątku są:
1.1. składki członkowskie,
1.2. darowizny,
1.3. dotacje, w tym z budżetu publicznego dotacje, subwencje, kontrakty, środki z funduszy
publicznych, granty, zlecenia usług,
1.4. środki pochodzące z ofiarności prywatnej, spadków i zapisów,
1.5. wpływy z loterii i zbiórek publicznych,
1.6. dywidendy należne z tytułu uczestnictwa w spółkach kapitałowych,
1.7. inne środki finansowe,
2. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku.
3. Fundusze FFL użyte mogą być wyłącznie na realizację celów statutowych.
4. FFL prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 33.

1. Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw
i obowiązków majątkowych FFL wymagane są podpisy Prezesa lub wiceprezesa i członka Zarządu
lub innej upoważnionej osoby.
2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagane są podpisy Prezesa i Dyrektora Biura.

§ 34.

1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu FFL przez Walne
Zgromadzenie Członków wymaga większości 2/3 głosów przy obecności połowy członków
uprawnionych do głosowania.
2. Majątek rozwiązanej FFL zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia zostanie przekazany na rzecz
innej organizacji, której założenia i cele są najbardziej zbliżone do zadań i celów FFL.

§ 35.

W sprawach nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7
kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami).

Oferujemy wiele różnych sposobów współpracy zarówno dla funduszy lokalnych, partnerów biznesowych i środowiska akademickiego

FFL w Polsce

Federacja Funduszy Lokalnych w Polsce jest stowarzyszeniem skupiającym Fundusze Lokalne.

Kontakt

ul. Wojska Polskiego 18, 57-500 Bystrzyca Kłodzka

Wsparcie

Pomagajcie nam – razem stworzymy dobrą i pożyteczną organizację.