Stowarzyszenie Dobroczynne „Razem”

KRS 0000135638

Adres: ul. Żeromskiego 28, 97-425 Zelów

Kontakt: www.sdrazem.org, mail sd_razem@poczta.onet.pl, tel. 695 825 318, 790 883 398, www.facebook.com/Stowarzyszenie-Dobroczynne-Razem-64944739178690

Powiaty w których działa: cały kraj

Opis działalności: Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Dobroczynne „RAZEM” zwane dalej „Stowarzyszeniem”, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem  mającym na celu:

1)   pomoc donatorom w realizacji ich celów dobroczynnych,

2)   wspieranie inicjatyw w zakresie: dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, oświaty i wychowania, kultury, kultury fizycznej i sportu, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów, a także ochrony  środowiska, 

3)   rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi społecznemu i gospodarczemu,

4)   przyczynianie się do zrównoważonego rozwoju,

5)   wspieranie organizacyjne rzeczowe i finansowe osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych, które podejmują powyższe działania.

Obszar działań:

1) Dla realizacji celów określonych w § 1 i § 7 Statutu, Stowarzyszenie prowadzi odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego, która mieści się w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2)  Przedmiotem nieodpłatnej działalności pożytku publicznego Stowarzyszenia jest: a)  działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – kod PKD 88.10.Z,b)  działalność charytatywna – kod PKD 88.99.Z; c)  promocja i organizacja wolontariatu – kod PKD 88.99.Z; d)  działalność na rzecz organizacji pozarządowych –94.99.Z; e)  działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami – kod PKD 94.99.Z. f)  działalność na rzecz społeczności lokalnej – kod PKD 94.99.Z;g) organizacja kampanii społecznych, koncertów, występów, wystaw – kod PKD 94.99.Z.
3)  Przedmiotem odpłatnej działalności pożytku publicznego Stowarzyszenia jest: a)  działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych – kod PKD 94.99.Z; b)  kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – kod PKD 94.99.Z;c)  działalność na rzecz organizacji pozarządowych – kod PKD 94.99.Z; d)  organizacja kampanii społecznych, koncertów, występów, wystaw – kod PKD 94.99.Z.
4)  Przy realizacji swoich celów, w zakresie swojej działalności, stowarzyszenie współpracuje z organami władzy i administracji państwowej i samorządowej, środkami masowego przekazu i innymi podmiotami na zasadach określonych Ustawą z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.Nr 96 poz.873)”.

Realizowane projekty: Działaj Lokalnie

FFL w Polsce

Federacja Funduszy Lokalnych w Polsce jest stowarzyszeniem skupiającym Fundusze Lokalne.

Kontakt

ul. Wojska Polskiego 18, 57-500 Bystrzyca Kłodzka

Wsparcie

Pomagajcie nam – razem stworzymy dobrą i pożyteczną organizację.